CHINA 2020

City U of Huaizhou

Yungang, Datong, Shanxi

Urban desgin+Architectutal Design of city university


On Going

500,000 ㎡